Tìm kiếm chủng loại

m³/h
m
STT Tên sản phẩm Chiều cao
(Min - Max)
Lưu lượng
(Min - Max)
Đường kính cánh quạt (Min - Max) P2 [kW] P2 đầu vào [kW] Hiệu suất [%] Công suất
2 Máy bơm Windy KPR 100-315/110 87 ( 62 - 107) m 280 ( 50 - 390 ) m³/h 270 ( 242 - 312 ) mm 110 kW 82.92 kW 0.66% 110
3 Máy bơm Windy FSK150X100/132 128 ( 108 - 142) m 260 ( 120 - 340 ) m³/h 330 ( 286 - 330 ) mm 132 kW 113.29 kW 0.91 % 132
4 Máy bơm diesel Windy FSK200-150/4 200 98 ( 75 - 105) m 520 ( 180 - 750 ) m³/h 465 ( 435 - 525 ) mm 200 kW 173.47 kW 1.39 % 200
5 Máy bơm diesel Windy FSK200-150/4 160 90 ( 77 - 94) m 425 ( 120 - 650 ) m³/h 421 ( 405 - 525 ) mm 160 kW 132.21 kW 1.04 % 160
6 Máy bơm diesel Windy FSK200-150/ 4 132 128 ( 108 - 142) m 260 ( 120 - 340 ) m³/h 330 ( 286 - 330 ) mm 132 kW 113.29 kW 0.91 % 132
7 Máy bơm diesel Windy FSK200-150/4 110 68 ( 56 - 75) m 430 ( 180 - 560 ) m³/h 390 ( 380 - 410 ) mm 110 kW 99.54 kW 0.80 % 110
9 Máy bơm Windy KPR 100-315/110 87 ( 62 - 107) m 280 ( 50 - 390 ) m³/h 270 ( 242 - 312 ) mm 110 kW 82.92 kW 0.66% 110
10 Máy bơm bù Windy KPM 20-14 166 ( 119 - 192) m 20 ( 10 - 28 ) m³/h 132 15 kW 11.30 kW 0.09 % 15
11 Máy bơm bù Windy KPM 20-10 120 ( 83 - 135) m 15 ( 8.5 - 23.5 ) m³/h 132 11 kW 6.13 kW 0.05 % 11
12 Máy bơm bù Windy KPM 12-8 107 ( 80 - 118) m 15 ( 8.5 - 23 ) m³/h 130 7.5 kW 5.46 kW 0.04 % 7.5
13 Máy bơm bù Windy KPN/5.5 112 ( 75 - 140) m 10 ( 5 - 13 ) m³/h 120 5.5 kW 3.81 kW 0.03 % 5.5
14 Máy bơm bù Windy KPN/3 68 ( 23.5 - 92) m 4.8 ( 1.2 - 8.2 ) m³/h 110 3 kW 1.11 kW 0.01 % 3
15 Máy bơm bù Windy KPN/4 90 ( 55 - 116) m 10 ( 5 - 13 ) m³/h 131 4 kW 3.06 kW 0.02 % 4
16 Máy bơm bù Windy KPM 4-10 90 ( 57 - 114) m 4 ( 1 - 6 ) m³/h 90 2.2 kW 1.23 kW 0.01 % 2.2
17 Máy bơm bù Windy KPM 8-10 92 ( 65 - 104) m 8 ( 5 - 12 ) m³/h 110 2.51 kW 0.02 %
18 Máy bơm bù Windy KPN 4-12 115 ( 75 - 142) m 4 ( 1 - 6 ) m³/h 131 3 kW 1.57 kW 0.01 % 3
19 Máy bơm bù Windy KPN/2.2 50 ( 28 - 72) m 4.8 ( 1.2 - 7.2 ) m³/h 110 2.2 kW 0.82 kW 0.01 % 2.2
20 Máy bơm Windy KP(R)65-250/37 70 ( 60 - 85) m 120 ( 54 - 144 ) m³/h 260 ( 255 - 260 ) mm 37 kW 28.59 kW 0.23 % 37